Hội Đồng Thành Viên

Mr. Nguyễn Huệ Phước

Mr. Nguyễn Duy Tuấn

Mr. Nguyễn Ngọc Hà

Ban Cố Vấn

TS. Hàng Sấm Nang

Tiến sỹ Kinh Tế
Thạc sỹ Quản Trị Kinh Doanh
Kỹ Sư CNTT.

ThS. Phan Thanh Hải

Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Ladec
Thạc sỹ Đại học Bách Khoa
Kỹ sư Đại học Bách Khoa

Sơ đồ tổ chức

sodotochuc7